V. Kadir Kadhiresan

Vice President, Venture Investments, J&J InnovationShare

V. Kadir Kadhiresan